time 
设为首页】【收藏本站
当前位置: 主页 > 程序设计 > C\C++\VC > C语言 > MPI并行编程系列一:枚举排序

MPI并行编程系列一:枚举排序

时间:2010-04-14 00:23 点击:2624次 字体:[ ]
前言

    我会从易到难写MPI程序设计的一系列的例子,开篇算法为枚举排序并行算法。

    编程环境如下:操作系统:Ubuntu, 编程语言 c, 并行库 MPI, 编译器 gcc

一、枚举排序算法说明:

    枚举排序(Enumeration Sort)是一种最为简单的排序算法,通常也被叫做秩排序(Rank Sort)。

    该算法的基本思想是:对每一个要排序的元素统计小于它的所有元素的个数,从而得到该元素在整个序列中的位置。其时间复杂度为o(n^2)。其伪代码为:

输入为:a[1], a[2] , ... , a[n]

输出为:b[1], b[2] , ..., b[n]

for i =1 to n do

    1)k =1

    2)for j = 1 to n do

          if a[i] > a[j] then

             k= k + 1

         endif

      endfor

      3)b[k] = a[i]

endfor

     算法思想很简单,现将其主要代码总结如下:

    1、数组自动生成,随机生成长度为n的数组:

  1: void array_builder(int *a, int n)
  2: {
  3:   int i;
  4:  
  5:   srand((int)time(0));
  6:   
  7:   for(i = 0; i < n; i++)
  8:     a[i] = (int)rand() % 100;
  9:   
 10:   return;
 11: }
 2、取得每个元素在数组中的秩,即统计每个元素按小于它的其他所有元素的个数:
  1: int *get_array_elem_position(int *init_array, int array_length, int start, int size){
  2:  
  3:   int i,j,k;
  4:   int *position;
  5:  
  6:   position = (int *)my_malloc(sizeof(int) * size);
  7:   for(i = start; i < start+size; i++){
  8:     k = 0;
  9:     for(j = 0; j < array_length; j++){
 10:       if(init_array[i] < init_array[j])
 11:         k++;
 12:       if((init_array[i] == init_array[j]) && i >j)
 13:         k++;
 14:     }
 15:  
 16:     position[i-start] = k;
 17:   }
 18:  
 19:   return position;
 20: }
   其中my_malloc函数的作用为动态分配大小为size的空间,如分配失败,则终止程序:
  1: void *my_malloc(int malloc_size){
  2:   void *buffer;
  3:  
  4:   if((buffer = (void *)malloc((size_t)malloc_size)) == NULL){
  5:     printf("malloc failure");
  6:     exit(EXIT_FAILURE);
  7:   }
  8:  
  9:   return buffer;
 10: }
 3、 算法主函数:
  1: void serial(){
  2:  
  3:   int i;
  4:   int array_length = ARRAY_LENGTH;
  5:  
  6:   int *init_array;
  7:   int *sort_array;
  8:   int *position;
  9:  
 10: //  array_length = get_array_length(4);
 11:  
 12:   sort_array = (int *)my_malloc(sizeof(int) * array_length);
 13:   init_array = (int *)my_malloc(sizeof(int) * array_length);
 14:  
 15:   array_builder(init_array, array_length);
 16:  
 17:   position = get_array_elem_position(init_array, array_length, 0, array_length);
 18:  
 19:   for(i = 0; i < array_length; i++)
 20:     sort_array[position[i]] = init_array[i];
 21:  
 22:   printf("串行实行结果:\n");
 23:   init_sort_array_print(init_array, sort_array, array_length);
 24: } 
    其中的数组打印函数就不列出来了。
 
二、枚举排序并行化分析
  该算法的并行化算法比较的简单,一般的并行化无非就为数据并行和功能并行。显然该算法适合数据并行算法。即:如果我们有n个处理器,则我们将数据平均
分为n份,让每个处理器来处理其中一份数据。该算法的描述为:
输入:a[1], ... , a[n]
输入:b[1], ... , b[n]
1)进程p0将数组广播到所有进程中
2)每个进程对其相应的数组分块计算其中每个元素的秩
3)p0收集各进程的中相应元素的秩,并给出最终的排序结果。
  算法分析:假设我们在排序中用了m个处理器,则算法的复杂度为o(n^2/m),通信复杂度为o(mn)。
 
三、并行算法实现
  并行程序设计中一般分为四步:划分,通信,聚集和映射。
    1、划分是将一个大任务划分为一系列小任务的过程。在本例中,计算每个元素的秩是互不相关的,因此我们可以将该任务划分为n个小任务,每个任务的作用就是
      计算其中一个元素的秩。
    2、通信就是要确定个进程的通信模式。在本例中,进程间的通信主要是进程p0将原始数组广播到各个进程中,同时收集各个进程的计算结果。
    3、聚集。如果有m个进程,我们可以将这n个小任务聚集为m个原始任务,每个进程执行其中的一个原始任务。
    4、映射。映射是将原始任务映射到各处理器的过程。这里由于没有使用集群,固映射为系统自动。
   该算法的一个重要问题就是如何对数据分块,即上面第三步中,如何经n个小任务聚集成m个原始任务。我们的数据分块策略为:按块数据分解,这就意味着我们将
数组分为m个连续的快,每个块的大小基本相等。在对数组进行分解的过程中,我们必须要确定两个问题:1、给出进程,能够算出该进程所负责的数据。2、给出数据,
能够计算出该数据被那个一进程所负责。我们将这两个问题定义在头文件中:
  1: //n为数组长度,p为进程数,id为进城id
  2: #define BLOCK_LOW(id, p, n) ((id)*(n)/(p))
  3: #define BLOCK_HIGH(id, p, n) (BLOCK_LOW((id)+1, p, n)-1)
  4: #define BLOCK_SIZE(id, p, n) (BLOCK_HIGH(id, p, n) - BLOCK_LOW(id, p, n) + 1)
  5: #define BLOCK_OWNER(j, p, n) (((P) * ((j) +1)-1)/(n))
 并行程序为:
  1: #include <stdlib.h>
  2: #include <stdio.h>
  3:  
  4: #include "mpi.h"
  5: #include "my_mpi.h"
  6: #include "common.h"
  7: #include "sort/enum_sort.h"
  8:  
  9: void mpi_sort(
 10:     int *argc,
 11:     char ***argv){
 12:  
 13:   int process_id;
 14:   int process_size;
 15:  
 16:   int *count;
 17:   int *resp;
 18:  
 19:   int array_low;
 20:   int array_size;
 21:  
 22:   int *local_position;
 23:   int *position;
 24:  
 25:   int *sort_array;
 26:   int *init_array;
 27:   int array_length = ARRAY_LENGTH;
 28:  
 29:   int i;
 30:  
 31:   my_mpi_struct mpi_struct;
 32: 
 33:   mpi_start(argc, argv, &process_size, &process_id, MPI_COMM_WORLD);
 34:  
 35:   if(!process_id){
 36:     position = (int *)my_mpi_malloc(0, sizeof(int) * array_length);
 37:     sort_array = (int *)my_mpi_malloc(0, sizeof(int) * array_length);
 38:   }
 39:  
 40:   init_array = (int *) my_mpi_malloc(process_id, sizeof(int) * array_length);
 41:   if(!process_id)
 42:     array_builder(init_array, array_length);
 43:  
 44:   MPI_Bcast(init_array, array_length, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD);
 45:  
 46:   array_low = BLOCK_LOW(process_id, process_size, array_length);
 47:   array_size = BLOCK_SIZE(process_id, process_size, array_length);
 48:  
 49:   get_my_mpi_struct(&mpi_struct, process_id, process_size, array_length);
 50:   get_resp_count_array(&resp, &count, mpi_struct);
 51:  
 52:   local_position = get_array_elem_position(init_array, array_length, 
 53:       array_low, array_size);
 54:  
 55:   MPI_Gatherv(local_position, array_size, MPI_INT, position, count, resp,
 56:       MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD);  
 57:  
 58:   if(!process_id){
 59:     for(i = 0; i< array_length; i++)
 60:       sort_array[position[i]] = init_array[i];
 61:  
 62:     printf("the result of mpi:\n");
 63:     init_sort_array_print(init_array, sort_array, array_length);
 64:  
 65:     free(sort_array);
 66:     free(position);
 67:   }
 68:  
 69:   free(count);
 70:   free(resp);
 71:   free(local_position);
 72:   free(init_array);
 73:  
 74:   MPI_Finalize();
 75: }
 76: 
 其中mpi_start函数就是将编写MPI程序时三个必须函数MPI_Init,MPI_Comm_rank和MPI_Comm_size给写在一个函数中了,方便调用。
 函数get_resp_count_array的作用是计算MPI收集函数所需要的偏移和组大小数组,其代码如下:
  1: void get_resp_count_array(
  2:     int **resp,         //the resp array 
  3:     int **count,         //the count array
  4:     my_mpi_struct mpi_struct){ //my mpi struct
  5:  
  6:   int i;
  7:  
  8:   int process_id = mpi_struct -> process_id;
  9:   int process_size = mpi_struct -> process_size;
 10:   int number_count = mpi_struct -> number_count;
 11:  
 12:   *resp = (int *)my_mpi_malloc(process_id, sizeof(int) * process_size);
 13:   *count = (int *)my_mpi_malloc(process_id, sizeof(int) * process_size); 
 14:  
 15:   (*resp)[0] = 0;
 16:   (*count)[0] = BLOCK_SIZE(0, process_size, number_count);
 17:  
 18:   for(i = 1; i < process_size; i++){
 19:     (*resp)[i] = (*resp)[i-1] + (*count)[i-1];
 20:     (*count)[i] = BLOCK_SIZE(i, process_size, number_count);
 21:   }
 22: }  
 
四、MPI主要函数说明
  在本例中一共用到了两个主要的MPI函数:MPI_Bcast和MPI_Gatherv。即一个广播函数和一个收集函数。
  MPI_Bcast是一个组通信操作,用来完成一个进程向通信域中所有的进程广播消息
  MPI_Gatherv是完成收集的组通信函数。跟进程从进程i收集count[i]个元素,并将手机的i个元素放在接收缓冲区的resp[i]个位置开始的地方。
 
五、后记
  这个MPI程序中一个比较简单的例子,作为我下MPI并行程序的一个开端。还请各位高手积极拍砖。
  下篇将对快速排序的并行算法进行简单的介绍和实现。


本文地址 : http://www.fengfly.com/plus/view-173219-1.html
标签: MPI
------分隔线----------------------------
最新评论 查看所有评论
发表评论 查看所有评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码: